Ligebehandling/forskelsbehandling

Er du blevet afskediget, og mener du, at det f.eks. kan have noget med din graviditet, religion eller seksuelle orientering at gøre, kan der være tale om en overtrædelse af ligebehandlings- eller forskelsbehandlingsloven. Lovene indeholder krav om, at en arbejdsgiver aldrig må lade forhold, der vedrører graviditet, religion eller seksuel orientering, indgå som en del af baggrunden for en afskedigelse. Lovene kan give en godtgørelse til den afskedigede på op til 78 ugers løn. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om din afskedigelse er i strid med loven, og hvor stor en godtgørelse du i givet fald er berettiget til.

Urimelige opsigelser

Er du funktionær, vil du være omfattet af funktionærloven. Ekspedienter, kontoransatte, klinikansatte, sygeplejersker, disponenter m.v. er at betragte som funktionærer. Funktionærloven indeholder en regel, der beskytter funktionæren mod en afskedigelse, der ikke er sagligt og rimeligt begrundet.

Bliver du eksempelvis afskediget, fordi arbejdsgiver vil give din plads til arbejdsgiverens svigerdatter, vil dette som udgangspunkt ikke være sagligt og rimeligt. Bestemmelsen i loven giver mulighed for at tilkende en godtgørelse på op til 6 måneders løn. Er du selv i tvivl om rimeligheden af din opsigelse, kan du kontakte os for en umiddelbar vurdering.

Bortvisning

Mener din arbejdsgiver, at du har begået overtrædelser af ansættelsesvilkårene eller de pligter, der almindeligvis følger med et ansættelsesforhold, vil han efter omstændighederne kunne bortvise dig. Det er imidlertid langt fra alle bortvisninger, der er berettigede. Der skal altid være tale om grove eller gentagne overtrædelser fra den ansattes side. Er dette ikke tilfældet, vil bortvisningen kunne tilsidesættes, hvilket normalt betyder, at den ansatte får et erstatningskrav svarende til det opsigelsesvarsel, han eller hun havde krav på. Mener du din bortvisning er uberettiget, kan du henvende dig hos os og få en uvildig juridisk vurdering.​