Arbejdsskader

Er du kommet til skade på dit arbejde, kan vi hjælpe dig med at få din skade anerkendt som en arbejdsskade i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsskader kan i den forbindelse være båder gener og lidelser, der er opstået ved en arbejdsulykke men også over en længere periode.

Ikke alle dine erstatningskrav kan dækkes via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Har du tabt arbejdsfortjeneste, dækkes kravet kun, såfremt din arbejdsgiver eller en anden er ansvarlig for din skade. Vi har omfattende erfaring i at undersøge, om du har mulighed for at rejse et erstatningskrav mod din arbejdsgiver eller dennes erhvervsansvarsforsikring. Du kan læse mere om arbejdsskader og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på www.aes.dk

Trafikskader

Er du kommet til skade i trafikken, som passagerer, fører af bil, motorcykel, knallert, cykel eller som gående, kan vi hjælpe dig med at behandle din sag mod ansvarsforsikringsselskabet. Vi vil vurdere hvilke erstatningskrav du kan rejse mod ansvarsforsikringsselskabet og din egen ulykkesforsikring. Har du allerede modtaget erstatning, kan vi gennemgå din sag og vurdere, om du har fået det korrekte beløb.​

Patientskader

Har du været under behandling på sygehus, hos praktiserende læge, kiropraktor eller lign., kan det hænde, at du er blevet fejlbehandlet, og at der herved er sket en skade. En sådan skade kan anmeldes til Patienterstatningen, som herefter behandler din sag. Der vil her blive truffet afgørelse, om du skal have erstatning og i givet fald hvor meget. Er du utilfreds med afgørelsen kan den påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen og kan i sidste instans indbringes for domstolene. 

Da to af vores advokater er beskikkede medlemmer af Ankenævnet, påtager vi os for tiden ikke rådgivning i nye patientskadesager. 

Du kan læse mere om patientskader på www.patienterstatningen.dk

Fritidsskader

Er du kommet til skade i den fritid, så kan der være forskellige erstatningsmuligheder. Der kan være mulighed for dækning gennem en ulykkesforsikring. Men det kan også være, at en anden er ansvarlig for din skade, og så vil der kunne være mulighed for at få dækket din skade hos den ansvarlige skadevolder eller den pågældendes forsikring.

Erhvervsudygtighedsforsikringer

Mange har tegnet egne eller kollektive forsikringer med henblik på at sikre sig mod et erhvervsevnetab, hvis man bliver syg og mister sin erhvervsevne helt eller delvist. Kravene for at opnå dækning kan være forskellige fra forsikring til forsikring. Nogle dækker allerede ved en erhvervsevnenedsættelse på 50% - andre kræver en større nedsættelse. Nogle forsikringer er tegnet med såkaldt faginvaliditet - dvs. at erhvervsevnen ikke skal være nedsat i alle fag, men alene indenfor et bestemt fagområde. Har du fået afslag på dækning, så vurderer vi om afslaget er berettiget.