Behandling af persondata

Haug Advokater er dataansvarlige for vore klienters sager. Vi kan kontaktes på mail og telefon.

Formål

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen personoplysninger er varetagelse af vores klienters interesser, rådgivning og fastlæggelse af eventuelle krav.

Vi indhenter og behandler altid så få oplysninger som muligt til forsvarlig varetagelse af det givne opdrag.

Hvilke oplysninger

I forbindelse med varetagelsen af vores klienters interesser behandles almindelige personoplysninger, navn, adresse mv., og cpr-numre, men på grund af vores specialeområder behandles også særlige personfølsomme oplysninger, typisk i form af helbredsoplysninger. ​I sagerne kan også indgå oplysninger om strafbare forhold.

Videregivelse af oplysninger

Hvis det er nødvendigt for sagens behandling videregiver eller overlader vi personoplysninger til relevante eksterne aktører, herunder modparter, vidner, offentlige myndigheder såsom kommuner, arbejdsskademyndigheder, læger mv.

I tilfælde af en retssag vil personoplysningerne blive overgivet til domstolene, og om nødvendigt til Retslægerådet og/eller en af retten udpeget skønsmand.

Hvor indhentes oplysninger fra

Udover de oplysninger, vi får fra klienten selv, indhentes oplysningerne fra andre, herunder læger, behandlingssteder, offentlige myndigheder og arbejdsgivere.

Opbevaring

Vi sletter personoplysninger, når der ikke længere er behov for at behandle dem.

Som udgangspunkt vil vi dog opbevare de fleste oplysninger i 10 år på grund af vores rådgivningsansvar, der har en absolut forældelse på 10 år.

I visse sager vil vi opbevare oplysningerne længere. Vi vil konkret foretage vurdering af, hvorvidt det findes nødvendigt at opbevare oplysningerne, herunder på baggrund af muligheden for eventuelle yderligere krav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Personoplysningerne i straffesager slettes ved sagens afslutning.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

​Du har I visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til markedsføring i form af nyhedsbreve.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger beror på samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.