Vestre Landsret har ved dom af 26. marts 2024 vurderet, at arbejdsgiver var ansvarlig for den
ulykke medlemmet pådrog sig, da han som lærling fik en flamingoplade i hovedet.


Medlemmet udførte en arbejdsopgave med udlægning af isoleringsplader, og han blev i den
forbindelse ramt i hovedet af en ca. 1,5 kg tung flamingoisoleringsplade, som var blevet taget
af blæsten. Han fik herved et vrid i nakken.

Landsretten lagde efter forklaringerne til grund, at der var kraftig blæst på ulykkesdagen, og
at det derfor var nødvendigt, at der under arbejdet med udlægning af isoleringsplader blev
lagt noget tungt oven på pladerne for at forhindre, at de blæste væk. Efter formandens
forklaring lagde landsretten til grund, at arbejdet var tilrettelagt sådan, at der skulle benyttes
en træpalle hertil.

Landsretten lagde videre til grund, at ulykken skyldtes, at medlemmet ikke benyttede denne
fremgangsmåde under sit arbejde.

Landsretten lagde derudover til grund, at medlemmet ikke på ulykkesdagen blev instrueret om
at anvende den nævnte fremgangsmåde, og at medlemmet ikke tidligere havde udlagt
isoleringsplader under vejrforhold, der nødvendiggjorde anvendelse af den omhandlede
fremgangsmåde. Endelig fandt landsretten, at ulykken skete kort tid efter, at han var begyndt
med at lægge isoleringsplader ud.

Under disse omstændigheder og under hensyn til, at medlemmet på ulykkestidspunktet var
lærling, fandt landsretten, at H.C. Entreprenøren A/S som arbejdsgiver havde tilsidesat sin
pligt til at sørge for, at medlemmet fik den nødvendige instruktion i at udføre arbejdet på en
farefri måde.

Arbejdsgiver var derfor ansvarlig.

På baggrund af Retslægerådets udtalelse fandt landsretten endvidere, at der var
årsagssammenhæng. Landsretten fandt ikke, at indholdet af en skønserklæring, der vedrørte
selve skadesmekanismen kunne føre til andet resultat.


Landsretten fandt desuden, at sygeforløbet blev udløst af ovennævnte gener, og at disse
gener også har været en medvirkende årsag til hele sygeforløbet. Landsretten tog derfor ikke
påstanden om nedsættelse af kravet på tabt arbejdsfortjeneste til følge.

Endelig fandt landsretten, at alle posterne, herunder poster, der fandtes at have karakter af
akkordlønning, skulle indgå i kravet på tabt arbejdsfortjeneste.


Sagen har i by- og landsret været ført af Emilie Therese Sylow.

Værd at vide:

Ansvaret for arbejdsgiver er strengt, når det kommer til lærlinge. Det skyldes,
at man ikke som arbejdsgiver kan forvente, at lærlinge ved, hvordan en opgave skal løses.
Derudover er det fortsat gældende, at ulykkes blot skal have udløst og været medvirkende til
forløbet, og der skal ikke ske fradrag for enhver konkurrerende skade.